Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Tổ chuyên môn » Tổ Hướng nghiệp - Đào tạo và Giáo vụ