Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

 » Tin tức » Công văn chỉ đạo

Công văn chỉ đạo

Cập nhật lúc : 15:22 13/10/2014  

Sở GD & ĐT Hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn GDTX cấp trung học năm học 2014 - 2015


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2206 SGDĐT-GDTX

V/v Hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn GDTX cấp trung học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10  năm 2014

 

Kính gửi:

    - Các trung tâm GDTX huyện, thị xã và thành phố;

    - Các đơn vị dạy chương trình GDTX cấp THPT.

 

Thực hiện Công văn số 1849/SGDĐT-GDTX ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung hoạt động chuyên môn giáo dục thường xuyên cấp trung học như sau:                  

1. Hoạt động dạy học:

a. Nội dung, chương trình:

      - Nội dung dạy học phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định.

      - Tiếp tục giao cho giám đốc các trung tâm căn cứ chương trình khung và hướng dẫn điều chỉnh chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chương trình chi tiết phù hợp với từng đơn vị.

      - Trong quá trình dạy học cần tăng cường cho học viên vận dụng kiến thức vào thực tế, liên hệ đến những nội dung có tính thời sự, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các bài tập tổng hợp.

      - Chủ động bố trí thời gian để tổ chức phụ đạo cho những học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên các lớp cuối cấp.

b. Phương pháp dạy học:

- Đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học viên.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học viên; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học viên; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học viên dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học viên; ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Ngoài việc tổ chức cho học viên thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học viên học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.


c. Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học:

      - Các đơn vị cần rà soát lại các thiết bị dạy học hiện có để khai thác sử dụng vào dạy học. Đặc biệt, các đơn vị có trang bị các phòng thực hành thì phải khai thác sử dụng tối đa, không được cắt bỏ tiết thực hành theo qui định của chương trình.

      - Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.

      - Tổ chức cho giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

d. Kiểm tra, đánh giá:

      - Sở GD&ĐT giao cho giám đốc các trung tâm lựa chọn các hình thức kiểm tra phù hợp (ngoài các đợt kiểm tra theo đề chung của Sở) nhưng phải đạt tính hiệu quả cao.

           - Đề kiểm tra phải được xây dựng trên cơ sở ma trận đề với các cấp độ nhận thức phù hợp.

      - Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đối với các môn khoa học xã hội, nội dung kiểm tra, đánh giá cần có phần gắn với các vấn đề thời sự để học viên được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình.  

      - Bắt đầu từ năm học 2014-2015, việc đánh giá, xếp loại học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT được thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e. Công tác quản lí:

      - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

      - Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra đối với các hoạt động và qui chế chuyên môn, đặc biệt là thanh kiểm tra hoạt động dạy học lên lớp của giáo viên. Đối với cán bộ quản lý cần dành nhiều thời gian hơn cho công tác kiểm tra các hoạt động chuyên môn và dự giờ dạy của giáo viên theo định mức được qui định.

      - Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Các đơn vị cần quan tâm tổ chức các hoạt động chuyên môn sau:

- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm bộ môn có chất lượng, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trung tâm GDTX (trực tiếp và qua mạng) hoặc sinh hoạt chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn.

- Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; thực hiện nghiêm túc kế hoạch BDTX giáo viên.

- Tổ chức các hội thi như thi giáo viên dạy giỏi, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi thiết bị dạy học tự làm,... Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn,...

- Tăng cường tư vấn, hướng nghiệp cho học viên, đặc biệt chú trọng đến đối tượng học viên cuối cấp nhằm góp phần phân luồng và chuẩn bị cho học viên lựa chọn ngành nghề, khối thi, học tiếp hoặc tham gia vào cuộc sống lao động phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân và nhu cầu xã hội.

3. Kế hoạch các hoạt động chuyên môn do Sở tổ chức:

TT

Nội dung

Thời gian

dự kiến

Địa điểm

tổ chức

Ghi chú

1

Thi HV giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

06/11/2014

THPT chuyên Quốc Học

Đã có công văn số 1896/SGDĐT- GDTrH ngày 10/9/2014 của Sở GD&ĐT

2

Kiểm tra học kì I lớp 12 - GDTX

22-27/12/2014

Tại các đơn vị

Tổ chức kiểm tra chung 7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa.

3

Kiểm tra học kì II lớp 12 - GDTX

20-25/4/2015

Tại các đơn vị

Tổ chức kiểm tra chung 7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa.

4

Thi giáo viên dạy giỏi GDTX cấp THPT

19-24/1/2015

Tại TT GDTX TP. Huế

-                     - Tổ chức 7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa.

- Căn cứ Thông tư 21 năm 2010 của Bộ về Điều lệ thi giáo viên dạy giỏi.

5

Thi HV giỏi lớp 12-GDTX

9-14/3/2015

Tại TT GDTX TP. Huế

7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo ở trên nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học cho học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Sở;

- Lưu VT, P. GDTX.                       

 

 

 

                                                  

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

 

 

 

Đặng Phước Mỹ

 

 Chi tiết Công văn tải File đính kèm...

Tải file

Số lượt xem : 901

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác