Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 11 tháng 08 năm 2020

 » Kế hoạch

Kế hoạch