Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:41 29/03/2014  

Tổ Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục & Giáo vụ

 
Mở và giảng dạy các lớp XMC - PC/Tiểu học - THCS... phụ trách các TTHTCĐ

Tổ trưởng: Tô Chỉnh
Chuyên môn:Cử nhân Lịch sử
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại: 0914051493
Email:txtchung.nd@hue.edu.vn

   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Công Phúc 01677418678   Thị trấn Khe Tre, Nam Đông, TT-Huế  txncphuc.nd@hue.edu.vn
2  Hồ Xuân Pin 01686572344   Thượng Lộ, Nam Đông, TT-Huế  txhxpin.nd@hue.edu.vn 
3  Đoàn Nhơn

016788221558

 Thị Trấn Khe Tre - Nam Đông - TT Huế

txdnhon.nd@hue.edu.vn 

Số lượt xem : 4520