Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Cập nhật lúc : 07:51 13/02/2016  

BAN GIÁM ĐỐC

 GIÁM ĐỐC


Họ và tên: Trần Văn Phúc
Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn:  - Cử nhân Ngữ văn

- ThS. Quản lý Giáo dục

Trình độ chính trị: Trung cấp                                   

Email: txtvphuc.nd@hue.edu.vn - 

tvphuc.namdong@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0914.0914.73
Địa chỉ: Thôn 9, Hương Hòa, Nam Đông, Thừa Thiên Huế 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm; Chủ tài khoản;

- Xây dựng, triển khai, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học và chương trình hành động, chiến lược mỗi giai đoạn theo kế hoạch của huyện và sở LĐ-TB&XH, sở GD&ĐT;

- Phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức-nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất; Tổ Hành chính-Tổng hợp;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật, Hội đồng nâng lương, sơ tuyển viên chức - người lao động;

- Phụ trách tổ chức Đảng, các đoàn thể xã hội;

- Tự vệ trưởng đơn vị.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và  tên: Lê Văn Lương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Trình độ chính trị: Trung cấp   

Email: txlvluong.nd@hue.edu.vn - 

lvluong.namdong@thuathienhue.gov.vn

Điện-thoại: 0913.0914.29                             

Địa chỉ: Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn: Tổ XMC-PCGD&GV, Tổ Giáo dục thường xuyên;

- Phụ trách các hoạt động: BHYT trong học viên; các cổng thông tin của bộ, sở, huyện; mạng lan nội bộ, hệ thống thư điện tử công vụ; Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng xã hội học tập; Thống kê; Văn-Thể-Mỹ; Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

- Đội trưởng Đội công tác phòng chống chữa cháy; An ninh trật tự; Khu tập thể học viên.

 PHÓ GIÁM ĐỐC


 
Họ và tên: Lê Tố Hữu
Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ chính trị: Cao cấp

Email: letohuu@gmail.com - lthuu.namdong@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0946.87.61.72
Địa chỉ: Thị trấn, Khe Tre, Nam Đông, TT-Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn: Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;

- Phụ trách các hoạt động: Liên kết đào tạo; Dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, Thanh tra; Lao động môi trường; Quản lý website đơn vị, lên lịch tuần, tháng...; Thông tin - Tuyên truyền.

- Trưởng Ban phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn; các cuộc vận động của Đảng, Ngành.

Số lượt xem : 7408