Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Chi bộ - Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ