Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

 » Chi bộ - Đoàn thể » Công Đoàn