Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

 » Chi bộ - Đoàn thể

Chi bộ - Đoàn thể

Ban chấp hành Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTX & HN Nam Đông Nhiệm kỳ: 2015 - 2020

Quyết định Công nhận Ban chấp hành Đoàn Bí thư huyện Đoàn Nam Đông ký Quyết định số 09/ ĐTN, ngày 25 tháng 10 năm 2012 V/v công nhân Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX & HN Nam Đông, nhiệm kỳ 2012 - 2013.